Algemene voorwaarden

ALGEMENE  LEVERINGS- EN BETALINGS- VOORWAARDEN VAN OBCT, TE HELMOND, NEDERLAND

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. OBCT: de eenmanszaak OBCT en alle daaraan gelieerde ondernemingen, tenzij deze ondernemingen onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben verklaard.
 2. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die aan OBCT een opdracht tot levering van diensten heeft gegeven, het voornemen daartoe kenbaar heeft gemaakt of OBCT heeft uitgenodigd daartoe een offerte uit te brengen.
 3. Diensten: door OBCT te leveren/geleverde diensten/werkzaamheden ten aanzien van opleiding, begeleiding, coaching en training op het gebied van projectmanagement en procesoptimalisatie en al hetgeen OBCT ten behoeve van Opdrachtgever maakt en/of onderneemt dan wel doet maken en/of doet ondernemen.
 4. Partijen: OBCT en Opdrachtgever

Artikel 2. Werkingssfeer

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen OBCT en Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen van OBCT, alle overeenkomsten tussen OBCT en Opdrachtgever, en op de uitvoering daarvan. Indien terzake enige transactie tussen Opdrachtgever en OBCT de toepasselijkheid van deze voorwaarden komt vast te staan, dan wordt van rechtswege geacht aan deze voorwaarde te zijn voldaan bij alle latere transacties met de betreffende Opdrachtgever. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voorzover zijdens OBCT expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid hiervan wordt ingestemd.

2.Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voorzover deze door OBCT schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd, hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere transacties.

3.Mocht een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl OBCT alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

1.Alle aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, catalogi en andere informatie verstrekt zijdens OBCT zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging aan Opdrachtgever tot het doen van een nader aanbod. Onverminderd het voorgaande hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, offertes slechts een geldigheidsduur van dertig dagen.

2.Een overeenkomst tussen OBCT en Opdrachtgever komt

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. OBCT neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht.
 2. Opdrachtgever erkent dat het welslagen van de Overeenkomst afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering door OBCT mogelijk te maken, zal Opdrachtgever (gevraagd en ongevraagd) OBCT steeds tijdig alle door OBCT nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Werkzaamheden eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en/of de hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.
 3. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers aan OBCT ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de Werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 4. Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Werkzaamheden door OBCT nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, apparatuur, programmatuur, documenten, materialen of medewerkers niet, niet-tijdig of niet overeenkomstig de eisen van OBCT ter beschikking stelt, heeft OBCT het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Werkzaamheden, onverlet het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, zulks onverminderd het recht van OBCT tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
 5. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste keuze van computer-, data-, of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet begrepen, en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid daarvan.
 6. Indien en voor zover OBCT daarom verzoekt, stelt Opdrachtgever op zijn/haar locatie aan OBCT kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting ter beschikking en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij deze faciliteiten vanwege de aard van de Opdracht niet nodig zijn.
 7. OBCT neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 8. OBCT heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, de Werkzaamheden gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. OBCT zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.

9. Wijzigingen en/of aanvullingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever of noodzakelijke wijzigingen en/of aanvullingen in de Overeenkomst ter deugdelijke uitvoering van de Opdracht, zullen, voor zover een vaste prijs per te verlenen dienst is overeengekomen en voor zover deze wijzigingen en/of aanvullingen meerwerk met zich brengen, door OBCT aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het verstaan iedere omstandigheid – niet zijnde opzet of grove schuld van OBCT- waardoor OBCT verhinderd is de overeenkomst na te komen. Hieronder dient onder meer te worden gedacht aan de volgende situaties (niet-limitatief): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, epidemieën, pandemieën, storingen in de levering van energie, storingen in het datanetwerk, alles zowel in het bedrijf (zuster- en moederbedrijven incluis) van OBCT als bij derden of leveranciers.

 1. Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan OBCT voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen.
 2. De partij die door overmacht wordt gehinderd de overeenkomst te voltooien, kan zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden indien deze overmacht langer duurt dan 90 dagen.
 3. Indien OBCT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur – zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Intellectuele Eigendom

 1. OBCT behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij OBCT en/of diens licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OBCT noch geheel noch gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd, nagemaakt of aan derden getoond of ter hand worden gesteld voor welk doel dan ook, tenzij dit door uitvoering van de Wet wordt geëist.
 3. OBCT behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen. Indien Opdrachtgever OBCT een opdracht verleent tot verveelvoudiging of reproductie van, door de Auteurswet of enig intellectueel eigendomsrecht beschermde, objecten, vrijwaart Opdrachtgever OBCT in en buiten rechte voor alle gevolgen zowel financiële als andere die uit verveelvoudiging of eventuele reproductie voortvloeien. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich te ontbinden, mits de ontbinding binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling met prijsaanpassing schriftelijk geschiedt, tenzij OBCT alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs vermeerderd met maximaal 10% uit te voeren en/of tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op OBCT rustende verplichting ingevolge de wet.

 1. Een ontbinding als bedoeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt, is OBCT gerechtigd haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Annulering van de opdracht door Opdrachtgever binnen 4 weken voor aanvang van de opdracht, heeft tot gevolg dat Opdrachtgever gehouden is tot betaling van 30% van de totale opdrachtwaarde (van tevoren overeengekomen uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief) aan OBCT. Deze annuleringsfee is verschuldigd binnen 14 dagen na ontvangst van de daartoe bestemde factuur.

Artikel 9. Facturatie

 1. Indien de Opdracht wordt uitgevoerd op basis van een uurtarief, dan zal OBCT in beginsel op twee wekelijkse basis factureren, zulks onder bijvoeging van een urenspecificatie, zulks uiteraard tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien de Opdracht wordt uitgevoerd op basis van een vast bedrag per te verlenen dienst, dan is OBCT gerechtigd in fasen te factureren, waarbij zij tevens gerechtigd zal zijn om een deel van het bedrag vooraf te factureren, onverminderd haar recht op ontvangst van het hierna bedoeld voorschot.
 3. OBCT is gerechtigd een voorschot van 30% op de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen, welk voorschot uiterlijk zal worden verrekend met de laatste factuur.

 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van de facturen geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door OBCT aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het factuurbedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00 exclusief btw. OBCT behoudt zicht het recht voor om in plaats hiervan de buitengerechtelijke incassokosten te berekenen op OBCT de uitvoering van de Overeenkomst opschort overeenkomstig het in dit artikel bepaalde en/of overeenkomstig het elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan OBCT te vergoeden.

 1. OBCT kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van OBCT gevolg wordt gegeven, is OBCT gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit de voormelde overeenkomsten of de wet.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. OBCT is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever of derden geleden schade, voortvloeiende uit niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door OBCT, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens OBCT.
 2. Iedere verdere aansprakelijkheid van OBCT voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 wordt in ieder geval uitgesloten aansprakelijkheid voor bedrijfsstagnatie-, vervolg- en gevolgschade. Ook aansprakelijkheid ten aanzien van winstderving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen OBCT is verzekerd. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.

 1. OBCT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat OBCT is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. OBCT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van OBCT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan OBCT toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
 3. OBCT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. OBCT is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan

 1. Voor zover OBCT al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken.
 2. Voorts geldt dat voor zover OBCT al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, Opdrachtgever OBCT hiervan voorafgaand op de hoogte dient te stellen en OBCT het recht heeft de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. OBCT is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

 Artikel 17. Acquisitie

 1. OBCT is gerechtigd om de firmanaam van Opdrachtgever op haar klantenlijst te plaatsen, zo ook online op haar website.
 2. OBCT is bovendien gerechtigd om, behoudens het gestelde omtrent geheimhouding, een beschrijving te maken van het uitgevoerde Project en mag deze beschrijving gebruiken bij de acquisitie van nieuwe klanten en plaatsen op o.a. haar website en of social media uitingen. Tevens gaat Opdrachtgever er, bij ondertekening van de Overeenkomst, mee akkoord dat OBCT het logo van Opdrachtgever op haar website plaatst.
 3. Het is OBCT te allen tijde toegestaan om haar naam te vernoemen op het geleverde product met daarbij een verwijzing naar de website van OBCT, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 18. Privacy

1.Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.

 1. OBCT conformeert zich aan de regels van de AVG bij de verwerking van (persoons)gegevens. OBCT verplicht tevens medewerkers en eventuele sub-verwerkers ook tot geheimhouding, tenzij doorgave noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. OBCT bepaalt bij het uitvoeren van de overeenkomst zelf het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens.
 2. De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst bewaard en worden niet gebruikt voor andere doeleinden. De persoonsgegevens worden na afloop van de Overeenkomst verwijderd uit de systemen van OBCT.

Artikel 19. Toepasselijk recht en Forumkeuze

1.Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen OBCT en Opdrachtgever waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, hoe genaamd ook, zullen door de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van OBCT worden beslecht tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere, bevoegde, Nederlandse rechter aanwijzen.

eerst tot stand nadat een opdracht schriftelijk (via elektronische weg inbegrepen) zijdens Opdrachtgever is bevestigd, dan wel nadat OBCT feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

3.OBCT kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden, indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte c.q. aanbieding een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

4.Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van OBCT binden OBCT niet dan nadat en voorzover zij schriftelijk zijdens OBCT door de directie zijn bevestigd.

5.Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de kredietwaardigheid van Opdrachtgever blijkt. OBCT is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever een zekerheidsstelling te haren genoegen te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn verplichtingen.

6.Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de opdrachtbevestiging dient dit binnen twee (2) dagen schriftelijk aan OBCT te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging onherroepelijk wordt en eventuele meerkosten als gevolg van een nadien door Opdrachtgever gewenste wijziging voor rekening van Opdrachtgever komen.

7.Indien na de totstandkoming de overeenkomst om welke reden ook door Opdrachtgever wordt geannuleerd, dan wel door OBCT wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens Opdrachtgever, komen alle door OBCT reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van Opdrachtgever.

8.Indien de opdracht wordt verstrekt namens een rechtspersoon, is de opdracht gevende persoon privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende rechtspersoon jegens OBCT in het leven geroepen verplichtingen.

9.Indien Opdrachtgever bestaat uit twee of meer (rechts)personen, dan zijn zij ieder hoofdelijk jegens OBCT verbonden terzake van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met OBCT.

10.Opdrachtgever en zijn personeel zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken van alle informatie van OBCT van vertrouwelijke aard (waaronder tekeningen, modellen, constructies, schema’s en nadere bedrijfsinformatie en knowhow), een en ander in de meest ruime zin des woords, die hem door OBCT ter beschikking is gesteld c.q. ter kennis is gebracht.

11.Bij toekomstige opdrachten/ overeenkomsten/ aanbiedingen kan geen beroep worden gedaan op eerdere prijzen, levertijden en overige condities zoals bepaald in eerdere offertes/aanbiedingen/ opdrachtbevestigingen/ overeenkomsten.

in de Overeenkomst overeengekomen uurtarief en bij het ontbreken van een overeengekomen uurtarief, het gebruikelijk door OBCT gehanteerde tarief, en bij het ontbreken van een gebruikelijk door OBCT gehanteerd uurtarief, een redelijk uurtarief.

 1. Er is voorts sprake van meerwerk zoals bedoeld in artikel 4.9 hiervoor, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, OBCT de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren.
 2. OBCT is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 3. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de Opdracht alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan OBCT ter kennis zijn gebracht.
 4. Een wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts, indien deze door zowel OBCT als Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard, tenzij het gaat om een noodzakelijke wijziging c.q. aanvulling ter deugdelijke uitvoering van de Opdracht. Deze laatst bedoelde wijziging c.q. aanvulling geldt onverkort.

Artikel 5. Klachten

 1. Opdrachtgever dient terstond nadat OBCT de werkzaamheden heeft opgeleverd c.q. voorgelegd, dan wel binnen acht dagen nadat het werk openbaar is gemaakt schriftelijk bezwaar te maken ten aanzien van een geconstateerd gebrek. Indien zulks niet tijdig geschiedt, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings-)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
 3. Opdrachtgever dient OBCT in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Ingeval van gegronde en tijdige klacht zal OBCT ter harer keuze hetzij de gebrekkige prestatie kosteloos herstellen, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.

5.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door OBCT gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Overmacht

1.Indien OBCT door overmacht verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden na te komen, heeft OBCT het recht de nakoming (zonder gerechtelijke tussenkomst) op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden (zulks naar eigen welbevinden), zonder terzake tot enige vergoeding aan Opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door Opdrachtgever betaalde gelden waar geen werkzaamheden tegenover staan. Eventueel reeds geleverde diensten dienen door Opdrachtgever te worden betaald.

2.Onder overmacht als bedoeld in artikel 6.1 dient te worden verzetten tegen beschikbaarstelling aan OBCT van materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal OBCT vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 1. OBCT zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door OBCT zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder voorwaarde dat Opdrachtgever OBCT onverwijld schriftelijk in kennis stelt over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen geheel overlaat aan OBCT. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan OBCT verlenen.
 2. De verplichting tot vrijwaring hierboven benoemd vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever in de materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
 3. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van OBCT wegens schending van rechten van intellectuele eigendom van derden is uitgesloten daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van OBCT voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van geleverde materialen in een niet door OBCT gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door OBCT geleverde of verstrekte zaken op een andere wijze dan waarvoor materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

Artikel 8. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn, tenzij uit de aanbieding, offerte of factuur anders blijkt, in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Opdracht te maken kosten, zoals reis- en andere (on)kosten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Indien OBCT met Opdrachtgever een vaste prijs per uur (uurtarief) overeenkomt, dan is OBCT gerechtigd het uurtarief vanaf drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst eenmaal per jaar te verhogen, mits het een redelijke verhoging betreft.
 3. Indien OBCT een vaste prijs per te verlenen dienst overeenkomt, dan is OBCT gerechtigd de prijs vanaf drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst te verhogen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren, zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4. Indien de prijsstijging per te verlenen dienst anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst

basis van de tarieven genoemd in de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten dan wel aanverwante wetgeving. Deze kosten zijn verschuldigd indien niet binnen veertien dagen na een eerste schriftelijke aanmaning de vordering is voldaan.

 1. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 2. OBCT kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. OBCT kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 3. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn vervalt het recht op reclame voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan OBCT verschuldigde.

Artikel 11. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

 1. OBCT is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en (daarmee) in verzuim verkeert dan wel OBCT goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;

– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– er sprake is van  liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, Opdrachtgever is staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven, of indien terzake aanvragen zijn ingediend.

 1. OBCT is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van OBCT kan worden gevergd.
 2. Indien OBCT overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Indien OBCT overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van OBCT op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of opzet of grove schuld van OBCT of diens leidinggevenden.

 1. OBCT is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 2. (Rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de uitvoering van de Opdracht door of vanwege OBCT zijn betrokken, kunnen zich eveneens rechtsgeldig op dit artikel van de Algemene Voorwaarden beroepen.
 3. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van de Opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 13. Vrijwaring derden

1.Opdrachtgever vrijwaart OBCT voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan OBCT toerekenbaar is.

 1. Opdrachtgever is gehouden om OBCT zowel in als buiten rechte bij te staan, indien OBCT wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met het nemen van adequate maatregelen, dan is OBCT, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van OBCT en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en OBCT verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien OBCT op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en OBCT zich ter zake niet kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht en is OBCT evenmin gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling voor schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en OBCT zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 15. Vervaltermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens OBCT één jaar, tenzij elders in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 16. Contractovername

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van OBCT over te dragen aan derden.3.Terzake eventuele procedures kiest Opdrachtgever nu vooralsdan formeel en onherroepelijk domicilie op het bij de totstandkoming van de overeenkomst aan OBCT kenbaar gemaakte adres. Dit impliceert dat op dat adres te allen tijde rechtsgeldig officiële documenten en aangetekende post kunnen worden aangeboden, tenzij per aangetekende brief een ander adres is opgegeven.

  Artikel 20. Algemene voorwaarden in Nederlandse of  andere taal.

  Deze voorwaarden zijn opgesteld en beschikbaar in de Nederlandse taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en een vertaling van de onderhavige voorwaarden in een andere taal dan wel een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren te allen tijde de tekst en interpretatie van de voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.

   

  OBCT, HELMOND, FEBRUARI 2022

Copyright by © OBCT | Website realisatie ZazouTotaal

Algemene voorwaarden | Privacy beleid
Kvk nr: 78590663 | BTW nr: NL002069151B65